Twan Simbaan na Diyos a Katawan

Manlapud Wikipedia

Say "True Jesus Church" (Pangasinan: Twan Simbaan na Diyos a Katawan) so sakey ya manbokbokor a simbaan ya impaletneg ed Beijing, China nen 1917. Natan, onnabot la'd 1.5 milyon so miyimbro to'd apataplo tan liman bansa tan anemiran kontininto. Sayan simbaan et misasakey ed sangan Pintikostal na Kristianidad ya pimmaway nen kaloob na kumaduwamplon siglo. Lapu'd 1983, ayan simbaan et impaletneg ed Filipinas. Anggapo'y arom ya ginetma da no ag say mangikalar na Salita'y Katawan ed amin ya bansa antis na Kumaduwan Isabi na Diyos a Katawan.

Saray samploran peteg a doktrina tan saray paninisiyaan na sayan simbaan:

  1. Ispirito Santo
  2. Bautismo o Binyag
  3. Panag-oras na Sali
  4. Masagradon Komunion
  5. Agew na Inawa
  6. Diyos a Katawan
  7. Say Biblia
  8. Panisalba
  9. Say Simbaan
  10. Pinal ya Panaghusga

Saray reperensiya[dumaen | dumaen so pinanlapuan]Usbong This article is a is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.