Jump to content

William Shakespeare

Manlapud Wikipedia
William Shakespeare
Inianak nanlapud
24 Abril 1563 anggad
23 Abril 1564
Inatey 23 Abril 1616
(aged 52)
Stratford-upon-Avon, England
Lubok Church of the Holy Trinity, Stratford-upon-Avon
Trabaho
  • Dramatist
  • poet
  • actor
Aktibon taon Template:Circa 1592Template:Spnd1613
Era
Kabkabat ed A dramatist who wrote 38 known dramas
Movement English Renaissance
Asawa Anne Hathaway (k. 1582)
Ananak
Saray atateng
Pirma

Sankasikatan ya writer ed buon mundo si William Shakespeare balet say bilay to so balbaleg met ya misteryo. Daiset labat so anta itayo ed nagin bilay to yan henyo.

Inianak da ed Stratford-upon-Avon nen April 23, 1564. Nanengneng tayo ed rekord na simbaan na Holy Trinity Church ya abinyagan da yan ogaw nen April 26, 1564. Nan-aral ed sakey ya libren “grammar school.” Kasompal tonyan anggapo lay anta itayo no anto lay agawa ed bilay to. Say sinmublay ya public rekord to et nen naasawa to si Anne Hathaway nen November 28, 1582. Labinwalo to labat tan si Anne et duwamplo-tan-anemira to la nen nankasal ira.

Nen taon ya 1588 nanayam si William diman ed London. Akaanap na trabaho to bilang umaarte o aktor tan managsulat o playwright. Malinew ya baleg so talento to yan balon managsulat. Omman labat lay panag-ibeg da iramay masisiken lan managsulat ed sikato lalo la ya ay si Robert Greene. Intan met la nen nan-trabaho si William ed samay tatawagen ya Lord Chamberlain’s Men (King’s Men). Sikato so sanka-sikatan ya managsulat ed teatro anggan ta nagin sakey ed akanggawa na teatron Globe. Diya to la insulat iramay sikat ton Romeo tan Juliet, Anthony tan Cleopatra, Julius Caesar, Macbeth, Hamlet, A Midsummer Night’s Dream tan The Merchant of Venice.

Anggapo la siguroy makatalo ed henyo to yan managsulat. Pigaran taon lay apalabas balet anggad natan nababasa tayo ni so insulat to. Anggad natan narerengel tayo ni iramay “To be or not to be,” “A rose by any other name would smell as sweet,” “Lend me your ears,” tan dakel niran arum ya balikas to.

Siyopa ed saramay managsulat natan so makatalo ed makapalaram ya henyo to iyay si William Shakespeare? Anggapo la siguro. Saksakey labat so William Shakespeare diya ed mundo.