Talk:Tasi nen Jehovah

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sananey tan aliwan tua so nikarga yon kabaliksan. Nia so TUA: "Manisia iran, si Jehova labat so alenleneg a tuan Dios, tan say anak ton si Jesu-Kristo so alenleneg a dalan pian nawalaan itayo na maandon bilay. Ag-ira manisia ed trinidad, imortalidad na kamarerwa, tan ag-ira manpapasaksak na dala. Natan ed sayan taon 2010, sa Bilang da la et masulok lan pitoran milyon, ed loob na 236 a bansa."