Saray nagagawa natan

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kakkasumpal ni na eleksyon ed intiron bansa na Filipinas. Ontan to met dia ed luyag na Pangasinan. Saray analon kandidato et mamnumpa irad kiletnegan dan posisyon no petsa 30 na Hunyo, 2013.

Analon Gobernador si Amado Totaan Espino, Jr. Sikato et mansirbi et sampot tan kumatlo ya termino to bilang Gobernador. Say Bise Gobernador to et si Jose Ferdinand Calimlim. Saray Congressman ya analo ed balang distrito et sikara di Jesus Celeste ed unaan ya distrito, Leopoldo Bataoil ed kumadwa, Rosemarie Arenas es kumatlo tan Gina de Venecia ed kumapat, Carmen Cojuangco ed kumalima tan Marlyn Agabas ed kumanem ya distrito.

Natan ed sayan kaplesan, Hunyo 3,2013 et agawan walay session na saray Bokal ed Luyag ya no akin et tinongtong da so nipaakar ed pamaekseb ed pwesto ton ya nen PNP Provincial Director Marlou Chan ya no akin et biglan naitdan na full fledged staus ed pagka Provincial Director ed sayan luyag anggan aliwan sikato so pinili na dilin Gobernador ya nepeg ya manpili ed taloran listaan ya iparongtal ed sikato na PNP.

Bangbalet si Chan et singa angga ya akapeket ed pwesto to unong ed saray Bokal kanyan tatawgan day imano ya no nayari et enekseb land pwesto antis dan ideklaran "persona non grata" diad luyag na Pangasinan o agda bibirbiren so ingkatoo tan posisyon to.

Ingkwanen Bokal Alfie Bince ya sikato so awtor na resolusyon ya mamapaekal ed si Chan ya saman ya resolusyon et mansisirbin tawag tan tenyeg ed ingkasikaton dili nen Chan lapud ta say ulupan nen Chan tan si Gobernador Espino ya initdan na totoo na balon mandato et agla naapiger tan sipor lan aderal.

Aga ni nala so panig nen Superintendent Chan ed sayan bekta.