Saray Aborihinal ya Australyan

Manlapud Wikipedia
Saray Aborihinal a kaabungan ed Hermannsburg, Northern Territory, 1923. Litrato: Herbert Basedow

Saray Aborihinal ya Australyan et nanduruman First Nations ya totoo ed Australia tan dakel ed saray isla to, singa saray totoo ed Tasmania, Fraser Island, Isla na Hinchinbrook, saray isla na Tiwi tan Groote Eylandt, balet aglabat saray etniko ya nanduruman Torres Strait Islands. Say termino ya Indigenes a Awstralyano et ontutukoy ed Aborihinal a Awstralyano tan taga isla na Torres Strait.

Saray Aboriginal et dakel so nanduruman totoo ya naogir ed interon Australia diad loob na masulok ya 65,000 taon. Sarayan totoo et walaan na maawang ya pandumaan, anggano komplikado, ya istoryan genetic, balet diad apalabas ya 200 taon labat et nidefinisyonan tan ginapoan day makaidentipikar bilang saksakey a grupo. Anguman so kabkabat na saray aborigen diad inlabas na panaon tan lugar, tan nandurumay importantin kabiangan na pamilya, personal a kabkabat, tan panakseb na komunidad.

Kada grupo na saray Aboriginal et nanayam tan nansiansian walaan na dilin bansa to tan nan-develop na saray komplikadon network na komersyo, saray inter-cultural a relasyon, ganggan, tan relihyon.

Saray aborigen et walaan na nanduruman kultura tan papanisiaan ya angiter ed saray sankaunaan ya agna-ontuloy a kultura ed mundo, tan malet so pikonektaan dad bansa ra.[1] Nen panaon na impakolonya na Europa ed Australia, wala ray komplikadon kultura ya kaibay daan-daang lenguahe tan nanduruman grado na teknolohiya tan saray kolonya.

Saray reperensiya[dumaen | dumaen so pinanlapuan]