Panagpatalastas

Manlapud Wikipedia
see caption
Sakey a commercial diad Berlin U-Bahn ya oniay nabasa: "Amtam... ya dakel ni so sister projects na Wikipedia?" ya inuroten na URL ed German a Wikimedia chapter

Say panagpatalastas et sakey a paraan tan paraan ya uusaren pian nipanengneng so pakapantatalosan ed sakey a produkto odino serbisyo. Say gagala na panagpatalastas et say pangipaamta ed sakey a produkto odino serbisyo diad ilalo ya napelag ed satan so atensyon na saray konsumer. Maslak et uusaren itan pian ipapaamta so sakey a produkto odino serbisyo, balet dakel so uusaren to, say sankaunaan et say komersyal ya advertising.

Mabetbet ya iisipen na saray komersyal ya patalastas so onaligwas ya pangusar ed saray produkto odino serbisyo ra panamegley na "branding", ya mangigapo ed ngaran odino imahen na produkto ed pigaran kalidad ed nonot na saray consumer. Diad biek a dapag, saray advertisement ya labay dan tampol so inlako et tatawagen ya direct-response advertising. Saray agkomersyal ya organisasyon ya mangibabalita ed saray produkto odino serbisyo na consumer et pati saray partido, grupo na interes, relihyon ya organisasyon tan saray gobierno. Saray organisasyon ya aliwan mankakasumpalan et nayarin mangusar na libre iran paraan na panbabangat, singa say pangipulong na publikon serbisyo. Say panangipalapag et nayarin makatulong met pian nipanengneng ed saray empleyado odino aksionista ya say sakey a kompanya et makanepegan odino onaaligwas.