Jump to content

Ngipen

Manlapud Wikipedia
A man's visible teeth.
Mouth of a river lamprey, a jawless chordate.

Saray ngipen et sakey ed saray kalsifikadon tan malet ya istruktura ya walad sangi na totoo tan saray bertebrado. Lapud nanduruman istruktura ra, dakel so kimey na ngipen. Say manunan kimey na ngipen et say panggisi tan panggatgat na naakan. Diad arum ya ayayep, nagkalautla ed saray karnivor, saray ngipen so manlilingkor met bilang armas pian pateyen so biktima.

Say lamot na ngipen et sakbongan na gums. Saray ngipen et walaan na protective structure ya tatawagen ya tooth enamel, tan say gagala na satan et pian naiwasan so pakawala na cavity ed ngipen. Say pulpa ed loob na ngipen et walad sentro tan sentro na ngipen. Diad biek a dapag, say dentin et sakey a layer ya walad silong na enamel.

Saray ngipen so kabiangan a makapangibiig ed saray klase na mammal tan nayarin magmaliw a fossil. Uusaren na saray paleontologist iray ngipen pian nibiig iray klase na fossil tan mabetbet dan naromog so relasyon ed baetan da. Say impankompara na ngipen et makatulong met pian naamtaan so ugali na sakey a klase na ayayep.[1]

Say itsura na ngipen so mikonektaan met ed klase na kakanen na ayayep. Alimbawa, saray herbivore et dakel so molar da pian mangan lapud mairap ya lamesen so dika. Kaukolan na saray carnivore iray aso pian napatey tan naderal so biktima da lapud mainomay ya na-digest so karne, kanian saray carnivore et naemmes da so naakan ya agda kaukolan so molars pian mangan ed satan.

Saray reperensiya[dumaen | dumaen so pinanlapuan]