Mata

Manlapud Wikipedia
Mata na too

Saray mata so organo na visual system. Iikdan da na pakanengneng iray mabilay ya organismo, say abilidad a mangawat tan manproseso na saray detalye na pakanengneng, ontan met ed pangipagawa na pigara a photo response a kimey ya ag-ilalanor ed pakanengneng. Narerengel na mata so liwawa tan gagawaen ton electro-chemical impulse diad saray neuron. Diad saray atagey ya organismo, say mata et komplikadon sistema na optical ya mantitipon na liwawa manlapud kaliberliber a kaliberliber, manguunor ed intensidad na satan panamegley na diaphragm, ipokus itan panamegley na saray linsa pian makagawa na imahen, ipagmaliw iyan imahen a sakey a grupo na saray electrical signal, tan ipasa ed utek irayan signal panamegley na komplikadon neural pathways ya ikonekta so mata panamegley na optic nerve ed visual cortex tan arum nin lugar na utek. Saray mata a walaan na pakayarin manresolbe et wala ed samploran nanduruman porma, tan 96% na saray klase na ayayep so walaan na komplikadon sistema na panag-optika.[1] Saray mata a makapangipaliwawa na imahen et walad saray moluska, chordate tan arthropod.[2]

Saray reperensiya[dumaen | dumaen so pinanlapuan]

  1. Land, M.F.; Fernald, R.D. (1992). "The evolution of eyes". Annual Review of Neuroscience. 15: 1–29. doi:10.1146/annurev.ne.15.030192.000245. PMID 1575438.
  2. Frentiu, Francesca D.; Adriana D. Briscoe (2008). "A butterfly eye's view of birds". BioEssays. 30 (11–12): 1151–1162. doi:10.1002/bies.20828. PMID 18937365. S2CID 34409725.


Usbong This article is a is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.