Donald Trump

Manlapud Wikipedia
Donald Trump
Opisyal ya litrato nen Trump
Inianak
Donald John Trump

Hunyo 14 1946 (edad 77)
Siyudad na New York, New York, U.S.
Alma mater Unibersidad na Fordham
Unibersidad na Pennsylvania (BS)
Website Opisyal ya websayt
Pirma
Donald J Trump stylized autograph, in ink

Si Donald John Trump (nianak nen Hunyo 14, 1946) et sakey ya Amerikano a politiko, media personality, tan negosyante ya nanlingkor bilang koma-45 pangulo na Estados Unidos manlapud 2017 anggad 2021.

Si Trump so nan-graduate ed Wharton School ed 1968 ya degree na bachelor. Sikatoy nagmaliw ya presidente na real estate ya negosyo nen ama to nen 1971 tan pinanaganan to itan na Trump Organization. Inyukso to ray operasyon to pian manpaalagey tan man-renovate na saray skyscraper, hotel, casino, tan golf courses tan kayari to et ginapoan to ray side ventures, maslak et diad impangiter na lisensya ed ngaran to. Manlapud 2004 anggad 2015, sikatoy nan-co-produced tan nan-host na reality television series ya The Apprentice. Sikato tan saray negosyona to et nankasalanan odino nankasalanan ed masulok ya 4,000 ya legal ya kaso ed estado tan federal, kaiba lay anemiran pankaruptong na negosyo.

Bilang presidente, ingganggan nen Trump so pan-ipeges na saray mibabansag a taga pigaran bansa ya maslak so Muslim, inalis toy military funding parad pangipaalagey na padir ed ketegan na U.S.-Mexico, tan impatnag toy politika na pansian na pamilya parad saray inaresto ya imigrante. Pinabawasan to ray proteksion ed kaliberliber, tan pinapawil to so masulok ya 100 ya patakaran tan regulasyon ed kaliber-liber. Tinalo to so Tax Cuts and Jobs Act na 2017, ya angekal na buis parad saray indibidual tan negosyo tan angekal na individual ya panpansegurasyon ed sakit ya impansempet na Affordable Care Act. Tinuro to so 54 ya federal appellate judge tan taloran U.S. Supreme Court justice. Ingapo toy guerra ed komersyo ed Tsina tan pinmaway so U.S. ed proponentin Trans-Pacific Partnership trade agreement, Paris Agreement on climate change, tan Iran nuclear deal. Taloran impakiarap to ed lider na North Korean a si Kim Jong Un balet anggapoy agawaan to ed desnuclearisation. Sikatoy inmabet a maong ed pandemya na COVID-19,  ag to inawat odino ag to inunor so dakel ya rekomendasyon na saray opisyal na bunigas, inusar toy politika pian manpaimpluensyaan ed pan-test efforts, tan impampalabas toy aliwa ya impormasyon nipaakar ed ag-aprobado iran panagtambal.