Jump to content

Barangay

Manlapud Wikipedia

Say barangay (kabaliksan met na barrio) et say sankamelagan ya unit na lokal a gobierno ed Filipinas. Saray baloto so mangilalaman ed sakey a baley odino syudad. Natan et walay 41,392 ya barangay ed Pilipinas.

Diad awaran, say barangay et melag a komunidad ya manga 50 anggad 100 a pamilya. Maslak a baryo so walaan labat na talomplon anggad sanlasus a abung tan say populasyon et manlalapud sanlasus anggad liman lasus a totoo. Unong ed si Legazpi, aromog to iray komunidad a duamplo odino talomplo labat so populasyon da. Dakel a baryo ed gilig na dayat diad rehyon na Visayan so walaan na ag-onalabang ed walora anggad samploran abung. Say salitan balangay et nanlapud kadaanan ya baloto na saray Malay. Maslak et manisia ya diad saray pre-colonial Philippines, balang orihinal ya barangay ed gilig na dayat et aporma lapud sinmabi iray nanayam ditan panamegley na baloto manlapud arum a lugar ed Southeast Asia.

Maslak a komunidad so walad gilig na dayat odino diad gilig na ilog. Lapud say manunan panlalapuan na protina et manlapud dayat tan ilog, mas akadepende so karaklan ed panagsigay bilang suplay na tagano. Sakey ni, saray totoo so maslak a manbiabiahe panamegley na danum. Saray totoo et oonla tan onseselek ed saray ilog tan diad gilig na saray gilig na dayat, saray basbas so naynay ya ontutumbok ed saray ilog. Saray ilog so manunan lapuan met na danum parad panames, panuras, tan pan-inum. Niarum ni, saray baryo ed gilig na dayat so mas mainomay ya naabot na saray negosyante no wala so ekonomyan aktibidad da. Say piulop ed saray negosyante et mankabaliksan na pikonektaan ed arum a kultura tan sibilisasyon a singa say Tsino, India, tan Arabia. Kanian, saray komunidad ed gilig na dayat diad Manila, Cebu, Jolo, tan Butuan so akaawat na atagey a kipapasen ed kultura.

Saray reperensiya

[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
  • Constantino, Renato. (1975) The Philippines: A Past Revisited (volume 1). ISBN 971-8958-00-2


Usbong This article is a is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.