Jump to content

Banko san Finance

Manlapud Wikipedia

Say banko san finance: sakey klasen negosyo ya nipakar ed trading (buy and sell) ya financial instruments (instrumenton walay koneksyon tod kwarta). Makakapan-buy and sell na kwarta, kasi sarag ya saliwen so kwarta na mamura (say labay to ya ibaga ya, alepsab so interest) san sarag ya ilako yan kwarta ya mas mable (atagey ya interest). Say gagawen na bangko sinkya unya met lamang. Say bangko imbabayes na kwarta manlapud saray manag-deposito, san ipapabayes to yan parehas ya kwarta ed saray umuutang. Imbabayes usually so bangko diad mas alepsab ya interest san ipapabayes to ya ed mas atagey ya interest.