Bagoong

Manlapud Wikipedia

Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. Sarag yon dagdagan o bawasan. Salamat.


Sakey a ipanmamalakin produkto a Pangasinan na kabat aliwa labat ed intiron Pangasinan tan Pilipinas balet anggad Hawaii tan Pacific. Say bagoong, gawad ankakamelag ya urang tan sira na inbabad na pigaran simba ed asin tapan makagawa ya patis.

Say bagoong, gagamitin panpalasa ed amayamay na putahe.