1 Mateo

Manlapud Wikipedia
Ipapaisip ya buralen lan tampol so ayan bolong.
The reason given is "this article is literally copied from the PNPV Bible (Maung a Balita) published by the Philippine Bible Society, copyrighted 1983". If you disagree with its speedy deletion, please explain why on its talk page. If this page obviously does not meet the criteria for speedy deletion, or you intend to fix it, please remove this notice, but do not remove this notice from a page that you have created yourself.

Administrators, remember to check if anything links here and the page history (last edit) before deletion.

Sikato yay listaan na saray lalaki nen Jesu-Cristo a kabyangay boleg nen David a kabyangay boleg nen Abraham.

Si Abraham so ama nen Isaac; si Isaac so ama nen Jacob; si Jacob so ama nen Juda tan saray agagi to. Si Juda so ama di Fares tan Zara (si Tamar so ina ra); si Fares so ama nen Esrom; si Esrom so ama nen Aram. Si Aram so ama nen Aminadab; si Aminadab so ama nen Naason; si Naason so ama nen Salmon. Si Salmon so ama nen Booz (si Rahab so ina to); si Booz so ama nen Obed (si Ruth so ina to); si Obed so ama nen Jesse. Si Jesse so ama nen Ari David.

Si David so ama nen Solomon (say gendat ya asawa nen Urias so ina to). Si Solomon so ama nen Roboam; si Roboam so ama nen Abias; si Abias so ama nen Asa. Si Asa so ama nen Josafat; si Josafat so ama nen Joram; si Joram so ama nen Ozias. Si Ozias so ama nen Jotam; si Jotam so ama nen Acaz; si Acaz so ama nen Ezekias. Si Ezekias so ama nen Manases; si Manases so ama nen Amon; si Amon so ama nen Josias. Si Josias so ama nen Jeconias tan saray agagi to. Dia ed sayan panaon nibantak ed Babilonia iray Israelita.

Nen asumpal so inkibantak dad Babilonia, nianak si Salatiel tan si Jeconias so ama to. Si Salatiel so ama nen Zorobabel; si Zorobabel so ama nen Abiud; si Abiud so ama nen Eliakim; si Eliakim so ama nen Azor. Si Azor so ama nen Sadoc; si Sadoc so ama nen Akim; si Akim so ama nen Eliud. Si Eliud so ama nen Eleazar; si Eleazar so ama nen Matan; si Matan so ama nen Jacob. Si Jacob so ama nen Jose ya asawa nen Maria, ya ina nen Jesus a tatawagey Cristo.

No ontan sirin, labinapat so kailalakan manlapud Abraham ya anggad David; labinapat met so kailalakan manlapud David ya anggad inkibantak ed Babilonia na saray Israelita; ontan met a labinapat so kailalakan manlapud saman ya inkibantak da ya anggad inkianak na Misias.

Onyay impakaiyanak nen Jesu-Cristo:

Si Maria ya ina nen Jesus akisipanan a mikasal ed kinen Jose. Balet kasakbayan na impanamung dan dua, nalmuan a malokun si Maria lapud pakayari na Ispiritu Santo. Matonung a too si Jose a kasipan nen Maria, kanyan ag to labay a nasabyay kababaingan si Maria. Ninunot to sirin ya isian ya anggapoy makaamta. Balet nen nununoten to ya, pinmayawar so sakey anghil na Katawan ed kugip to a nankuan: "Jose, a kabyangay boleg nen David, ag ka natatakot ya ituloy mon ikasal si Maria, ta nanlapud pakayari na Ispiritu Santo so lokun to. Mananak na laki. Jesus so ingaran mod sikato, ta sikatoy mangilaban ed saray totoo tod saray kasalanan da."

Agawa yan amin, pian nasumpal so inkuan na Katawan diad panamegley na propita, "Manlokun so sakey a birhin, tan mananak na laki a tawagen day Emmanuel" (a say labay ton ibaga: "Say Dios walad sikatayo").

Kanyan nen abangon si Jose, ginawa to may imbaga na anghil na Katawan. Inkasal toy Maria, balet ag to inakdulan ya anggad impangyanak nen Maria na ogaw a laki. Jesus so inngaran nen Jose ed sayan ogaw.