Jump to content

Saray soinap

Manlapud Wikipedia
(Redirected from Grupon etniko)
Sakey a pamilya na Maya diad baryo na Patzutzun, Guatemala, 1993

Saray soinap ran totoo et saray ilalak na saray sankaunaan ya abitlad lugar, lalo la ed sakey ya kolonyaan na sakey ya grupo na saray manaayam ed lugar.[1] Balet, anggapoy estricto ya depinisyon na sayan termino tan nayarin usaren pian deskribien so nanduruman totoo tan kultura.[2] Diad modernon konteksto, say termino ya Indigenes so inusar nen inmunan panaon na saray Europeano, ya inusar da pian niwalay pandumaan ed saray Indigeneson totoo ed Amerika ed saray Europeo a nanayam ed Amerika, ontan met ed saray sub-Saharan Aprikano ya in-esclave tan inawit na saray nanayam ed Amerika diad panamegley na pakayari. Nayarin inusar ed sayan konteksto so termino nen Sir Thomas Browne nen 1646, ya angibaga a "balet diad dakel a pasen na satan et wala la natan iray grupo na Negro ya manlilingkor ed silong na saray Espanyol, balet amin da et inawit ed Aprika, manlapu la nen adiskobre nen Columbus; tan aliwa ran indigenous odino bukor ya inaatey ed Amerika".[3]

Saray totoo et kaslakan ya ipapasen bilang "Indigenes", odino soinap, no mantultuloy ira ed saray tradisyon odino arum nin aspekto na inmuunan kultura ya mikonektaan ed saray inmuunan manaayam ed sakey ya rehiyon.[4] Aliwan amin ya indigenous a totoo so walaan na sayan ugali, ta dakel so angawat na saray importantin kabiangan na kultura na kolonisasyon, singa say kawes, relihyon, odino lenguahe. Saray indigenous a totoo et nayarin manayam ed sakey a rehiyon (sedentaryo), mangipanengneng na antamayan ya napagsunud-sunod diad sakey a baleg a teritorya, odino manayam lamet, balet diad karaklan et walay historyong relasyon da ed sakey a teritorya ya depende ed sikara. Saray katutubo et walad amin a pasen ed mundo, likud ed Antarktiko.[5] Manga limaran libon bansa so manbibilay ed interon mundo.

Saray reperensiya

[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
  1. "Indigenous definition". 2021. https://www.merriam-webster.com/dictionary/indigenous. Inala nen 10 December 2021. "of or relating to the earliest known inhabitants of a place and especially of a place that was colonized by a now-dominant group." 
  2. "Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System". United Nations. p. 7. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/fs9Rev.2.pdf. Inala nen 21 May 2023. 
  3. Browne, Sir Thomas (1646). "Pseudodoxia Epidemica, Chap. X. Of the Blackness of Negroes.". http://penelope.uchicago.edu/pseudodoxia/pseudo610.html. Inala nen 3 March 2021. 
  4. "Who are the indigenous and tribal peoples?". 22 July 2016. http://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/WCMS_503321/lang--en/index.htm. Inala nen 2 May 2019. 
  5. Acharya, Deepak and Shrivastava Anshu (2008): Indigenous Herbal Medicines: Tribal Formulations and Traditional Herbal Practices, Aavishkar Publishers Distributor, Jaipur, India. ISBN 978-81-7910-252-7