Tumpang

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Manong MD, salamat ed ebat
Panliketan kon amin so nababasak
Agka mapaga, agak manalagar na panangasi
Tua tay kuan mo, ompan atotan ak na lasi!

Masarag la yay ketab ya kaarapan ko natan
Anggan say matak sikara lay nalalaram
No anggapoy nakatongtong, amtak wadtan kan lanang
Ya onderengel na estoryak ya atumpa-tumpang.

Wala met so amamayok ya pusa
Wadyan sagir-sagir, mandildil ed lima
Agto ak alisan, ondokol met ed kama
Kaibak ya lanang, makaekal na problema.

Bilay na ayep maong ni amoy kipapasen
Imanum ira, anggapoy nonnonoten
Panangaro, ayaman, pati say kanen
Mareen so isip, sikara ni ap-aplusen.

Misalamat ak ed balon vocabulario
Ya niyarum mo ed salita tayo
Mas marakep nin dengelen tan basaen
Lalo la no diad ula-ulam nanenengneng.