Say Piasaoa

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Say kapalaray too ag met lanti nanengneng
Anggapoy mikabat no kapigan ton pasabien
No asabi lay piasaoa anggapoy makasamben
onsabin kapilitan ya singa ipapaoay na ageo

Ta ontan lanti met ed toon aoalaay kapalaran
Samay ag ninonot tan ag met labalabay
Samay oalad araoi tan ag amta so ngaran
mangasaoan kabebekta ya ag mo naamamtaan

No ag ni agemgeman anggapo met lanti siguro
Ta dakel met lanti so nasigsiyan ya aro
Alagaren lay palar, itulok lay gusto
paabigen lay makapoy tan panoan lay kulang to