SAMPOT KON PAMATANIR, impatalus

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

SAMPOT KON PAMATANIR, impatalus
(MI ULTIMO ADIOS)
Nen
Dr. Jose Rizal
Impatalus ed Pangasinan
Nen
Melchor E. Orpilla


Salaya, dalin kon pinabli, pasen ya apaplosa’y banoa
Perlas na dayat ed dapit letakan, sikan Eden min naandi la
Sililiket kon isaklang ed sika’y bilay kon maermen tan atatá
Ya no mas marlang, mas tarioa tan kaskeyan to’y andi angga
Siansia nin isaklang kod sika pian sikansika’y nasigsioa.


Diad laoak na bakal, diad daoal da’y salangatan
Saray arum iyapay dad sika’y bilay dan andi likas ed ot-ot ni say panalayduaan
Andi bali’y pasen: diad sipres, laurel ono lirion sankaputian
Sakurong, kalaoakan, subakil ono diad pase’y pakateyan
Nampapara ra no kereoe’y bansa tan ayaman.


Ompateyak lega’y pakabantag kod kagapon balatabat na lioaoa’d lioang
Ya mangiparongtal na ageo kasumpala’y labin sangkainggeoan
No mankaukolan kay kolay pian kolaya’y kalioaoam ya dalangirang
Ikalbom ya’y dalak ya ikamayat ed igsan kaababigan
Pian ukopan mo’y balitok so sinag na kabutay ton lioaoam.


Saray ogagep ko nen siak ni katayakdang
Saray kugip ko nen tubonbalo ak lan napno’y biskeg tan kaliktan
Ya pinengneng ka O Baton Along na Dayat ed dapit letakan
Say deket na ugao-ugao na matam ya andi lua, say maimsay a kirep mon binmonlalakao
Ya ag manampog, andi kumanet tan ag agaldia’y kaagapan.


Sika’y kagleta’y bilay ko, say liob tan daleyet na pantindek ko
Daray ka la! Say belyao na kamareruak ed sikan asingger lay isian to’d diking mo
Daray ka la! Alan tua’y samit na nagapol pian narapat so inkagnapan mo
Say ompatey pian itdan ka’y bilay, say pakaoyos na bilay diad lepsag na lioang mo
Tan diad makapakelkelao mon dalin so yepyepan kod ando lan ando.


No diad lobok ko naani oala’y nibanan nanengneng mo
Sakey ya rosas diad makdel ya dikan timmobo
Agi, alam tan getel mo pa pian kamareruak dita’y angoban mo
Ta diad dalem na ambetel ya lobok naliknak ed moling ko
So petang na linaoam tan sengao na katamoyan mo.


Paolian pan say bolan so mangipanengneng ed siak diad malamoy, mabanayar ton lioaoa
Paolian pan ibaki na palbangon so marlang ton sinag ed kasanlilikna
A diad lobok ko idalamorom na dagem so panaglem to ra
Tan no bilang oala’y manok ya diad parepak so ondapon onabeba
Yabuloy pan itareren to’y laineng na kareena’y pasen kon ya.


Yabuloy pan say masnag ya banoa tan say alingaseo na oran
So mamapaoil ed sipud lan kereo ko’d kataoenan
Yabuloy pan anggan sakey labat lan kaaro nangisan to’y impatey kon masakbay
Tan no dia ra’d mareen a ngarem kapag no ipikasi ra ak la’d Kataoan
Pikasi moak pa met O Inan Dalin ko! pian diad Dios la’y paninaoaan.


Pikasim pa ra’y naandian na kapalaran
Saray mantetepel na ag nabitlan kairapan
Saray kainaan mi ran nannangis na ontan lan kapaitan
Para’d saray olila, saray balo tan saray impangao tan pinabpabanday
Tan pikasim pa met ya naoandagan mo’y dilin pankanaonaoam.


Et no say labin ambilonget dotoan to’y ponpónan
Ta sara labat la’y inaatey so oadman ya manlalamay
Ag mo pa sisigensigene’y painaoa ra ni sibuake’y pasen dan pankelkelaoan;
Et no say uni na arpa tan kutibeng dima’y narengelan
Siak iman, Bansan pinabli, ta sika’y lalainengan.


Bangno say lobok ko naani ag la kabat na karaklan
Ta naandi la’y parepa o antokaman ya pamirbiran
Yabolo’y pa lan bakaen tan sekae’y katooan
Ya say dapol ko ompaoil la’d sipur ton inkaandian
Tan say dabok to’y nikayat ed talba’y karalinan.


Anggapo’y oala’d siak no siak ma’y nalingoanan
Ta magmalioak ya dagem, lioang tan sayakopen ko ra’y kasengatan
Masalagisag tan malikneo ya uni ed layag mo’y pagmalioan
Balingit, tingkao, kolay, dalamurom, laineng tan aglem ya sangkaaralman
Maparanay ton daolie’y segek na panmatalek kon bebenbenan.


Ah, pinabpablik ya Bansa, sika’y kaskeyan kon pansibkelan
Filipinas kon inararo, diad sayan patanir ko siak pa’y ikabilangan
Ta diad sika itilako’y atateng tan pinabpablik ira’d bilay
Onla ak la’dma’d anggapoy aripen, manangapos odino manamatey man
No aned say pananisia ag mamatey tan say Dios labat so manarin andi anggan.


Manpatanir ak la, atateng ko ra, agiko ra, inararok ira
Kakaarok ira’d impanugao ko, diad ayaman a ginunigon da
Misalamat kayo ta diad makapakesao ya ageo manpainaoa ak la
Salaya, O makaramban inararok ya sangkaili a diad dalan koy amalioaoa
Salaya, O inararok ira, ta say ipatey, sikato’y tuan painaoa!