Rosario

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Diad ngaray Ama tan Anak tan Ispiritu Santo. Amen.


Manisia ak ed Dios Aman makapanyarin amin. Manamalsay tawen tan dalin. Manisia ak met ed Jesucriston Anak Ton bogtong a Katawan tayo, tinmood gaway Ispiritu Santo, inyanak nen Santa Marian Birhen, inpapairap nen Poncio Pilato, inpasak ed Krus, inatey tan inkotkot, linma ed saray inaatey,. Diad kumatlon agew inmolin binmilay, tinmokotok ed tawen, manyurong ed kawanay Dios Aman makapanyarin amin, manlapud man onla dian mangokom ed saray mabilay tan inatey. Manisia ak ed Ispiritu Santo. Sisiaen ko met so Santa Iglesia Katolika, say pananabangan day sasantos, say panamaandiy kasalanan, say kiolid bilay na laman tan say bilay ya ag-naandi. Amen.


Ama mi a wala kad tawen, nagalang so ngaran Mo, onsabid sikami so panarian Mo, Onorey linawam, diad dalin onung ed tawen. Say kanen min inagew-agew, iter mod sikami ed agew aya. Tan paandian Mo ray kasalanan mi, onung na panamaandi miy kasalanan day akapankasalanan ed sikami; Tan ag mo kami iter ya onabuloy ed tukso, ilaban Mo kami ingen ed mauges. Amen.


Ave Maria napno kay grasya. Say Katawan so walad sika. Bendita ka ed biin amin, tan Benditoy bungay eges mon si Jesus. Santa Maria, Inay Dios, pikasi mo kamin managkasalanan, natan tan naani ed oras na ipatey mi. Amen.


Nagalang so Dios Ama, Dios Anak tan Dios Ispiritu Santo. Unong ed gapo, lawas, natan ed ando lan ando. Amen.


O Jesus ko, perdonaen Mo ray kasalanan mi, ilaban Mo kami ed apoy na impierno, itarok Mo ray kakamarerwad tawen laut lad saray mankakaukolay tulong tan panangasim.


Saray Misterio na Liket (Lunes tan Sabado) 1. Say inmonan misterioy liket, say inpangipakabat na Kianak nen Jesus (Lukas 1, 26-38) 2. Say kumadwan misterioy liket, nen dinalaw na Sankasantosan a Birhen a Maria so kapinsan ton Santa Isabel. (Lukas 1,39-45) 3. Say kumatlon misterioy liket, nen nianak so Anak na Dios a tinmoo a lapud eges na Katawan tayon Santa Maria. (Lukas 2, 1-7) 4. Say kumapat a misterioy liket, nen say Katawan ayan Birhen angipatanir ed Dios Ama na Anak to. (Lukas 2,22-24) 5. Say kumaliman misterioy liket, nen say impakalmo ed si Jesus diad timplo. (Lukas 2, 41-47)


Saray Misterio na Liwawa (Huwebes) 1. Say inmonan misterioy liwawa, nen si Jesus so abinyagan.(Markos 1,9-11) 2. Say kumadwan misterioy liwawa, nen sinumpal nen Jesus so unaan a milagro to diad Cana.(Juan 2, 1-12) 3. Say kumatlon misterioy liwawa, nen inbawag nen Jesus so Panarian na Dios. (Markos 1, 14-15). 4. Say kumapat a misterioy liwawa, nen si Jesus et nansalat na nengneng to diad palandey na Tabor. (Lukas 9,28-31). 5. Say kumaliman misterioy liwawa, nen si Jesus inletneg to so Masanton Eukaristia. (Mateo 26,26-28).


Saray Misterio na Ermen (Martes tan Biernes) 1. Say inmonan misterioy ermen, nen nanermen si Jesus ed huertoy Getsemani. (Mateo 26,36-39). 2. Say kumadwan misterioy ermen, nen binakbak dan nilaksebay Jesus ed lusek. (markos 15,6-15). 3. Say kumatlon misterioy ermen, nen binalangtan day olo nen jesus na sabit. (markos 15,16-17) 4. Say kuamapat a misterioy ermen, nen sinakbat na Katawan tayon Jesukristo so Krus. (Juan 19, 16-17). 5. Say kumaliman misterioy ermen, nen inpasak so Katawan tayon Jesukristo ed Krus tan inatety diman, pian narundon toy too. (Lukas 23,44-47).


Saray Misterio na Gloria (Mierkoles tan Simba) 1. Say inmonan misterioy gloria, nen inmolin bilay so Katawan tayon Jesukristo. (Juan 20,1-8) 2. Say kumadwan misterioy gloria, nen say Katawan tayon Jesukristo so makapakewlaw a tinmokotok ed tawen. (Gawgawa 1, 6-11). 3. Say kumatlon misterioy gloria, say indateng na Ispiritu Santo ed saray apostoles.(Gawgawa 2,1-4). 4. Say kumapat a misterioy gloria, nen say Inan Birhen Maria so tinmokotok ed tawen. (Lukas 1, 46-48) 5. Say kumaliman misterioy gloria, say inpamalanget ed say Inan Bierhen Maria. (Puyan 12,1).


Salve kay Dios, Reyna tan Inay panangasi! Sikay kabilayan mi! Sikay karambaan mi. Sikay panilaloan mi, Salve kay Dios! Sikay tawtawagen mininpaliis kami ya anak nen Eba. Sikay pandageyeman min Katawan, a mangiesel ed sikami; ilingay Mo pad sikamiy matam atan a mapangasi, tan naani no nayari lay inkialis min ya, ipanengneng Mod sikamiy Jesus benditoy bongay eges mo. A, mapangasi, A mapangaro, A makaramban, Marian Bierhen lawas.


LITANIAY MAPALAR A BIRHEN MARIA


Katawan, abagey Mo kami.

Kristo, abagey Mo kami.

Katawan, abagey Mo kami.

Kristo, denglen Mo kami.

Kristo, talineng Mo kami.


Dios Amad tawen  :: Kasian Mo kami.

Dios Anak a Manundod talba

Dios Ispiritu Santo

Sankasantosan a Trinidad a saksakey a Dios


Santa Maria  :: Pikasi mo kami

Santan Inay Dios

Santan Birhen daray Birhen

Ina nen Kristo

Inay madibinon grasya

Inan sankasimpitan

Inan saskaadiaan

Ina nag naoman

Inan nasnaspot

Inan andi tilol

Inan araroen

Inan makapakelaw

Inay maong a bilin

Inay Manamalsa

Inay manangilaban

Inay Simbaan


Bierhen ya sankabintaan

Birhen a dayrayewen

Birhen a makapanyari

Birhen a mapangasi

Birhen a matoor


Salming na katunongan

Ayamay kakabatan

Nanlapoay kiket mi

Pananginay Kasantosan

Pananginay kagalangan

Pananginay karalitan

Rosas a mangtatawen

Tori nen David

Torin garing

Abong a balitok

Kaban na saray insipay Dios

Pintoy tawen

Kabuntatalad kabuasan

Abig day asakitan

Salimbeng day managkasalanan

Managligliway maermen

Mananulong day Kristiano


Reyna ray Angeles

Reyna ray Patriarkas

Reyna ray Propitas

Reyna ray Apostoles

Reyna ray Martires

Reyna ray konpisores

Reyna ray Birhen

Reyna ray ganaganay Sasantos

Reynan tinmoon ag atilulay kasalanan a tawir

Reynan nitokotok ed tawen

Reynay Sankasantosan a Rosario

Reyna na pamilya

Reynay kareenan


Korderoy Dios a manamaandiy kasalanay talba, ipaliis Mo kami, Katawan!

Korderoy Dios a manamaandiy kasalanay talba, talineng Mo kami, Katawan!

Korderoy Dios a manamaandiy kasalanay talba, kasian Mo kami.


L. Pikasi Mo kami, Santan Inay Dios.

E. Pian onkana kamid saray insipan nen Kristo.


Mikasi tayo.


Katawan tan Dios mi, pikasi min yabuloy Mo rad sikamin aripen Mo so pansiansiay grasian walad sikami ed abig na kamarerwa tan laman, tan diad panamegley na Sankamapalaran a Marian Birhen lawas nilaban kamid kaermenan mi natan, tan pinabangen To kamid glorian andi angaan, lapud Katwan min Jesukristo, Amen.