Rito na Panpuyok na Santa Lana ed say Mansasakit

Manlapud Wikipedia

INTRODUCTORY RITES

Greeting

Pari: Say grasya na Katawan tayon Jesukristo tan say aro na Dios tan say pikakasakey na Espirito Santo so wala ed sikayon amin.

Karaklan: Ontan met ed sika.

If communion is to take place during the rite, the priest then places the Blessed Sacrament on the table, and all join in adoration.

SPRINKLING WITH HOLY WATER

If it seems desirable, the priest may sprinkle the sick person and those present with holy water.

Sayan danum komon so mangipanunot na binyag tayo ed Cristo, ya lapud say inpatey tan say inkiolid bilay To, inlaban To itayo.

Odino,

Say Katawan so Managpastol tayo, tan Sikatoy mangantabay ed sikatayo ed ilog na mabilay ya danum.

Instruction

Kakaarok ira, wadia tayon mantitipon ed ngaran na Katawan tayon Jesucristo ya wadiay kiwawala to ed kapegleyan tayo. Unong ed say Ibanghilyo, saray mansasakit so linma ed Sikato ya manpatambal; inararo To itayon maong kanian Sikatoy inatey para sikatayo. Onung ed si Santiago, ya Apostol, ingangan na Katawan so onya: “Wala ed sikayo so mansasakit? Manpatawag iray papari na Simbaan, tan sikaray papuyokan ed papari na lana lapud ngaran na Katawan; tan say pikakasi a katekep toy pananisia so mangilaban ed sarayan mansasakit, tan pabiskegen ira na Katawan; tan no sikaray walay kasalanan, naperdona irayan kasalanan.” Manpikasi tayo sirin ed si N. ya agi tayon mansasakit pian say grasya tan biskeg nen Cristo so mangilaban tan mamabiskeg ed sikato.

PENITENTIAL RITE

The priest invites the sick person and all present to join in the penitential rite, using these or similar words.

Agagik ira, pian niparaan tayoy inkasikatayo ed sayan Masanton Panagpuyok na Lana, nunuten tayo ray kasalanan tayo.

All say:

A. Mankompisar ak ed Dios a makapanyarin amin, tan diad sikayon agagik, ta nankasalan ak ed nunot ko, salitak, gawak tan diad liwat ko. Kanian mikasi ak ed Santa Marian Birhen, amin daray angel tan sasanto tan diad sikayo ran agagik, ta pikasi yo ak ed Dios a Katawan tayo.

B. Katawan a Jesus, Sika so managtambal na mansasakit: Katawan, mangasika. K. Katawan, mangasika.

Katawan a Jesus, piperdonaen Mo ray managkasalanan: Kristo, mangasika. K. Kristo, mangasika.

Katawan a Jesus, inter Moy inkasika ed sikami pian tambalen tan itdan Mo kami biskeg: Katawan, mangasika. K. Katawan, mangasika.

Kasian tayo komon na makapanyarin amin a Dios, perdonaen To itayo ed saray kasalanan tayo, tan awiten To itayo ed maandon bilay.

LITURGY OF THE WORD

Say babasaen ya inaon ed Masanton Ibangahilyo onung ed Mateo (11:25-30)

Inkuanen Jesus ed satan, “Misalamat ak ed sika, Ama, Katawan na tawen tan dalin, ta inyamut mo ra yan bengatla ed saray makabat tan makatalus, tan impaamtam ed saray totoon mapaabeba singa saray ogogaw. On, Ama, agawa ya ta sikatoy nilabay mo.

Inter na Amak ed siak iray amin a bengatla, anggapoy mikabat ed Anak likud ed Ama; anggapoy mikabat ed Ama likud ed Anak tan saray labay a pangipakabatan na Anak.

Dago kayod siak, amin yon nakekesawan ed panaawit yoy ambelat, ta pampainawaen ta kayo. Sakbat yoy pakok tan manaral kayod siak, ta mauyamo tan mapaabeba ak, et makapampainawa kayo. Ta mainomay so ipasakbat kod sikayo, tan anlemew so ipaawit kod sikayo.”

Odino, Lukas 7:18b-23

LITURGY OF THE ANOINTING

LITANY

The priest may adapt or shorten the Litany according to the conditon of the sick person.

Agagik ira, lapud dasal tayon walay katekep toy pananisia, manpikasi tayod Dios para say agi tayon si N.

Gala Katawan tan pabiskeg Mo si N., diad panamegley na sayan Santa Lana: Katawan, mangasika. K: Katawan, mangasika.

Itdan Moy kawayangan ed amin na kakabusan: Katawan, mangasika. Ebat.

Itdan Moy kawayangan ed kasalanan tan amin a tukso: Katawan, mangasika. Ebat.

Itdan Moy inawa ray irirap na amin a mansasakit (ya wadia natan): Katawan, mangasi ka. Ebat.

Iter Mod si N., so bilay tan biskeg na laman, ya sikatoy puyokan mi masanton larak ed ngaran Mo. Ebat.

LAYING ON OF HANDS

PRAYER OVER THE OIL

The priest says a prayer of thanksgiving over the blessed oil, or he may bless the oil himself, using one of the following:

Thanksgiving Over the Blessed Oil (If the oil is already blessed, the priest says the following prayer of thanksgiving over it).

Narayew Ka, O Dios, makapanyarin Ama. Imbakim so Anak Mo ya manayam ed kapegleyan mi tan mangawit na kilalaban mi.

K. Narayew Ka, O Dios ya mamapaabig ed sikami lapud Kriston.

Narayew Ka, O Dios, bogbogtong ya Anak. Nanpaabeba Ka pian akikasakey Ka ed say inkatoo mi, tan tinambal Mo ray sakisakit mi. Ebat.

Narayew Ka, O Dios, Espiritu Santo, ya Manligliwa. Say mansiansian biskeg Mo so mangiiter na biskeg ed say kakapuyan na laman mi. Ebat.

Dios na Pangasi, palemewen Mo ray irirap mi tan tambayoen Moy kakapuyan nen N., ya aripen Mo, ya puyokan na Simbaan na sayan Masanton Lana. Kekerewen mi ya lapud Kriston Katawan mi.

K. Amen.

(BLESSING OF OIL – When the priest blesses the oil during the rite, he uses the following blessing:

Mikasi tayo.

Dios na amin na Inawa, Pinilim tan imbakim so Anak Mo ya manambal na mundo. Dengel Mo iyan pikakasi a katekep toy pananisia mi: Paakseb Mo pay pakayari na Espirito Santom, ya Managligliwa, ed sayan larak, a salanti, lanan manangiter na inawa a mablin langkap, tan bunga na dalin.

Bendision Mo pa yan larak + tan pasantosen Mo para usaren mi.

Pagmaliw Mon tambal na amin a siopaman a nalarakan; paabig Mo rad laman da, diad kamarerwa ra, tan diad espirito ra, tan ag Mo ra iyaabuloy ed amin ya kairapan.

Kekerewen mi ya diad panamegley nen Katawan min Jesucristo, ya Anak Mo, a manbibilay tan manaari a kaibam tan say Espiritu Santo, saksakey a Dios, ed ando lan ando.

K. Amen )

ANOINTING

The priest anoints the sick person with the blessed oil. First he anoints the forehead, saying:

THROUGH THIS HOLY ANOINTING MAY THE LORD IN IS LOVE AND MERCY HELP YOU WITH THE GRACE OF THE HOLY SPIRIT.

K. Amen.

Then he anoints the hands, saying:

MAY THE LORD WHO FREES YOU FROM SIN SAVE YOU AND RAISE YOU UP.

Prayer after Anointing

The priest says one of the following prayers:

Mikasi tayo.

A. General

Ama ed tawen, Lapud sayan masanton panpuyok na larak, Iter Mod si N., so inawa ed say irirap to. No sikato so natatakot, itdan Mo pa na sibeg na linawa, No sikatoy nanairapan, itdan Mo na anos tan seseg, No nakalan na ilalo, itdan Mo pa ed sikato so panampaya na masanton totoom.

Kekerewen mi ya lapud Kristo ya Katawan mi.

K: Amen.

B. General

Katawan min Jesukristo, ya Manangilaban mi, Lapud grasya na Espirito Santom paabig mo yan kakapuyan nen N., ya aripen mo.

Paabig Mo so sakit to tan perdonam iray kasalanan to; Ekal Mo ray kairapan na kanununtan tan laman to; Diad panangasim, pasimbaloen Mo komon so biskeg na laman to, Pian nayarian ton sumpalen lamet iray kimey to, Lapud Sika so Katawan ed ando lan ando.

K. Amen.

C. In extreme or terminal illness

Katawan a Jesukristo, Pinilim a mikasakey Ka ed inkatoo mi, Pian nilaban Mon amin so totoo tan natambal Mo ray mansasakit.

Nengneng Mon mapangasi si N., ya aripen Mo, Ya pinuyokan mi masanton lana ed ngaran Mo para say iyabig na laman Tan kamarerwa to.

Ampayaen Mo na biskeg Mo, Ligliwam diad panangiyagel Mo ed sikato, Tan iter Mod sikato so biskeg ya onlaban ed saray mauges Lapud inter Mo lad sikato so kabyangan to ed say inpanirap Mo, Tulongan Mon makalmo na ilalo ed irap, Lapud Sika so Katawan ed ando lan ando.

K: Amen.

D. In Advanced Age

Dios a mapangasi, Nengneng Mon maabagey so aripen Mon kinmapoy onung ed intaken to. Lapud sayan masanton panpuyok na masanton lana, Sikatoy onkekerew na abig na laman tan kamarerwa.

Panom pa na pakayari na Espirito Santo. Pasbiskeg Mo ed pananisia tan ilalo, Pian sikatoy makapangiter na alimbawa na anos tan seseg, tan Maliket ya mantasi ed say pakayari na panangarom.

Kekerewen mi ya lapud Kristo ya Katawan mi.

K: Amen.

E. Before Surgery

Dios a Maabagey, Say kakapuyan mi ya totoo so onkekerew diad biskeg Mo.

Manpipikasi kami ya lapud saray dunong na doktor tan nars, Say langkap ya makapaabig so nagamuran nen N.

Say aripen Mo komon so makaawat na makapaabig ya linawam Tan sikatoy mikasakey ed sikami lalamet diad altar na dayew Mo.

Kekerewen mi ya diad panamegley nen Kristo ya Katawan tayo.

K. Amen.

F. For a Child

Ama mi, Pinuyokan mi na makapaabig a santa lana tan kareenan si N.

Ampayam, isirum tan isinop Mo ed maaron panangasim. Kekerewen mi ya lapud ngaran nen Jesus a Katawan.

K: Amen

G. For a Young Person

Dios ya managtambal mi, Ed sayan bekta na sakit, linma Ka ya manbendision ed si N. Lapud grasyamIpawil Mo ed sikato so abig na laman tan biskeg, Gawam pan sikato so sililiket ed espirito Tan sipaparaan ya mangawat ed linawam.

Kekerewen mi pa ya lapud Kristo ya Katawan mi.

K: Amen.

THE LORD’S PRAYER

Dasalen tayon sitatalek so dasal ya imbangat nen Katawan tayon Jesukristo:

Ama mi wala Kad tawen Nagalang so ngaran Mo Onsabid sikami panarian Mo Onorey linawam diad dalin a onung ed tawen.

Say kanen min inagew-agew, iter Mod sikami ed agew aya. Paandien Mo ray kasalanan mi, Onung na panamaandi miy kasalanan daray Akapankasalanan ed sikami; Tan ag Mo kami iter ya onabuloy ed tukso, Ilaban Mo kami ingen ed mauges.

(LITURGY OF HOLY COMMUNION

The priest shows the eucharistic bread to those present, saying:

A. Nia so Kordero na Dios Manamaandi na kasalanan na mundo. Gali kayo ed Sikato, sikayo ran maniirap tan nabebelatan, tan sikayo’y panpaninawaen To.

B. Nia so tinapay na bilay. Tawayan tan nengneng yo ya say Katawan et maong.

The sick person and all who are to receive communion say:

Katawan, ag ak onkanan mangako ed Sika, balet diad sakey labat a salitam, onabig ak.

The priest goes to the sick person and, showing the blessed sacrament, says:

Laman nen Kristo.

The sick peson answers: Amen, and receives communion.

Dala nen Kristo.

The sick person answers: Amen, and receives communion.

Silent Prayer

Then a period of silence may be observed.

PRAYER AFTER COMMUNION

The priest says a concluding prayer. One of the following may be used:

Mikasi tayo.

A. Dios a makapanyarin amin, Lapud say inpanirap, inpatey tan inkiolid bilay nen Kristo ya Anak Mo, sinumpal Mo so kimey na kilalaban.

Sikami komun ya lapud sayan tanda na sakraminto, So mangibelyaw na inpatey tan inkiolid bilay na Katawan, Tan sikami so onsalindak lapud say grasya na kilalaban Mo.

Kekerewen mi ya lapud Kristo ya Katawan mi.

K: Amen.

B. Dios a makapanyarin amin, Misalamat kami ed sayan legpet ya inter Mod sikami Lapud sayan masanton langkap Mo.

Paakseb Moy Espirito ed sikami Tan lapud say biskeg na sayan kanen a nanlapud tawen Gawa Mo kamin mikasakey ed lingkur para Sika.

Kekerewen mi ya lapud Kristo a Katawan mi.

K: Amen. )

CONCLUDING RITE

BLESSING

The priest blesses the sick person and the others present, using one of the following blessings. If, however, any of the blessed sacrament remains, he may bless the sick person by making a sign of the cross with the blessed sacrament, in silence.

A. Say katawan so wala ed sikayo ya mangiyagel ed sikayo. K: Amen.

Iwanwan kayo komuy Katawan tan itdan To kayo na biskeg. K: Amen.

Bantayan tan awiten To kayo komon ed aro To,Tan bendisionan To kayo na kareenan To. K: Amen.

Bendisionan kayo komuy Dios, say Ama tan say Anak + tan say Espiritu Santo. K: Amen.

B. Bendisionan kayo komuy Dios Ama. K: Amen.

Paabigen kayo komuy Dios Anak. K: Amen.

Paliwawaen kayo komuy Dios Espirito Santo. K: Amen.

C. Say bendision na Dios a makapanyarin amin, Say Ama, say Anak + tan say Espirito Santo, so walad sikayo tan manayam ed sikayo natan tan diad ando lan ando. K: Amen.