Regina Coeli

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ligligwa ed sika, Reyna na Tawen, aleluya;
Sikato ya sika so nanlokon, aleluya,
Immolin binmilay ya singa imbaga to, aleluya.
Mikasi kad Dios para ed sikami, aleluya.
Magayaga san maliket ka, O Virgen Maria, aleluya.
Say Katawan twan inmolin binmilay, aleluya.