Panuntunan na Misa

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

RITO NA PANAGPARAAN SAY ILOOB (alagey)

(Kanta ed iloob)

P: Diad ngaray Ama tan Anak tan Espiritu Santo. K: Amen. P: Say gracia na Katawan tayon Hesucristo, tan say aro na Dios, tan say pikakasakey na Espiritu Santo so wala komun ed sikayon amin. K: Ontan met ed sika.

PANAGSIBKEL

P: Agagik ira, pian niparaan tayoy inkasikatayo a manumpal na saray masantos a misterio, nunoten tayo ray kasalanan tayo. (man-ulimek tan man-umameng) A: Mankonfesar ak ed Dios a makapanyarin amin, tan diad sikayon agagik ta nankasalanan ak ed nunot ko, salitak, gawak tan liwat ko. (patokey pagew) Kanian mikasi ak ed Santa Marian lawas Virgen, amin day angeles tan sasantos tan diad sikayon agagik, ta pikasi yo ak ed Dios a Katawan tayo.

P: Kasian itayo komuy Dios a makapanyarin amin, paandien To ray kasalanan tayo, tan iyakar To itayod maandon bilay. K: Amen.

KYRIE (Ikanta odino isalita)

P: Katawan, mangasi Ka. K: Katawan, mangasi Ka. P: Kristo, mangasi Ka. K: Kristo, mangasi Ka. P: Katawan, mangasi Ka. K: Katawan, mangasi Ka.

GLORIA (Ikanta odino isalita)

A: Nagalang so Dios ed sankatageyan, tan diad dalin kareenan ed saray totoon maong ya inpanlinawa. Idayew mi Ka. Itandoro mi Ka. Dakmomoan mi Ka. Igalang mi Ka. Misalamat kamid Sika, lapud matalonan galang Mo. O Dios a Katawan, mangatatawen ya Ari, Dios Aman makapanyarin amin. O Hesukriston Katawan, bogbogtong ya Anak , O Dios a Katawan, Korderoy Dios, Anak na Ama, ya manamaandi kasalanay talba, kasian Mo kami. Sika ya manamaandi kasalanay talba, akom pa ray pikakasi mi. Sika a manyorong ed kawanay Ama, kasian Mo kami. Ta Sikan bokor so masanto, Sikan bokor so Katawan, Sikan bokor so sankatageyan, Hesucristo, a katekep Moy Espiritu Santo, ed galang na Dios Ama. Amen.

P: Mikasi tayo…. K: Amen.

LITURGIA NA SALITAY KATAWAN

UNONAN BABASAEN (yorong) (panbasa ed Masanton Eskriptura) L: Saya so salitay Katawan. K: Salamat ed Dios.

KUMADWAN BABASAEN (panbasa ed Masanton Eskriptura) L: Saya so salitay Katawan. K: Salamat ed Dios.

ALLELUYA (Ikanta odino isalita ) (alagey) Ibanghilyo P: Say Katawan so wala komun ed sikayo. K: Ontan met ed Sika. P: Babasaen ya inaon ed masanton Ibanghilyo onung ed... K: Nagalang Ka Katawan. (+) P: Saya so Ibanghilyo na Katawan. K: Narayew Ka, Katawan a Hesukristo.

PALIWAWA(SERMON) (yorong)

PANGIBELIAW NA PANANISIA

A: Manisia ak ed Dios a makapanyarin amin, manamalsay tawen tan dalin. Manisia ak ed Hesukriston Anak Ton bogtong, a Katawan tayo. Tinmoo ed gaway Espiritu Santo tan inyanak nen Virgen Maria. Inpapairap nen Poncio Pilato, inpasak ed Krus, inatey tan inkotkot. Inmakseb ed saray inatey. Diad komatlon agueo inmolin binmilay. Tinmokotok ed taoen tan manyorong ed kawanay Ama. Onla dia lamet a mangokom ed saray mabilay tan inatey. Manisia ak ed Espiritu Santo. Sisiaen ko met so Santa Iglesia Katolika, say pannanabangan day sasantos, say panamaandiy kasalanan, say kiolid bilay na laman, tan say bilay ya ag naandi. Amen.

LAPAG A PIKAKASI

LITURGIA NA EUCARISTIA

PANANGISAKLANG (yorong)

P: Nagalang Ka, Katawan…………. pian mgamaliw ed sikami a tinapay na bilay. K: Nagalang so Dios ed ando lan ando. P: Nagalang Ka, Katawan…. ….pian magmaliw ya inumen ya onkanad kamarerua mi. K: Nagalang so Dios ed ando lan ando.

(Mandasal so pari tan manuras na lima to)

P: Mikasi tayo, agagik, pian sayan bagat tayo et onkanan akoen na Dios Aman makapanyarin amin. K: Akoen komun na Katawan so bagat a manlapud saray limam a pangirayew tan pangigalang ed ngaran To, yo onkana met ed kaabigan tayo, tan kaabigan na lapag ya Iglesia To.

DASAL ED BAGAT (alagey) P: … ……….nen Hesukriston Katawan tayo. K: Amen.

DASAL NA PISASALAMAT

P: Say Katawan so wala komun ed sikayo. K: Ontan met ed sika. P: Itangwa yo ray kapusoan yo. K: Intangwa mi la rad Katawan. P: Misalamat tayod Dios a Katawan tayo. K: Matunong so misalamat tan mangirayew ed Sikato. P: Ama………………………..

PANANGITANDURO (ikanta odino isalita) A: Santo, Santo, Santon Katawan; Dios a makapanyarin amin. Napnoy tawen tan dalin na galang Mo. Hosana ed sankatageyan. Nagalang so onsabid ngaray Katawan. Hosana ed Sankatageyan.

 (talimokor)

P: Katawan a Hesukristo,…………..Gawa yo ya a pakanunnunutan ed Siak.

P: Ibeliaw tayo so misterio na pananisia: A: Inatey si Kristo

   Inmolid bilay si Kristo 
   Onpawil dia si Kristo.

(odino)

   Lapud inpatey Mo, tinalo mi patey
   Lapud inkiolim, ilaloan mi onulid bilay
   Katawan a Hesus, onakseb Kan magalang.

(odino)

   No kanen mi yan tinapay tan oninum 
   kami ed sayan kupa, ibeliaw mi inpatey 
   Mo anggad onakseb Kan magalang.

(odino)

   Katawan, lapud Krus Mo tan inkiolim, 
   inlaban Mo kami. Sika so Manangilaban  
   na talba.

P: …………..Lapud si Kristo, diad si Kristo, a katekep Toy Espiritu Santo, amin a galang tan dayew so niiter ed Sika makapanyarin Ama, Dios ed ando lan ando. K: Amen. (Ikanta o isalita)

RITO NA KOMUNION (alagey)

SAY DASAL NA KATAWAN TAYO

P: Onung ed bilin tan bangat na Katawan dasalen tayon sitatalek so “Ama Mi”

A: Ama mi a wala ed tawen, nagalang so ngaran Mo. Onsabid sikami panarian Mo, onorey linawam diad dalin a onung ed tawen. Say kanen min inagew-agew, iter mod sikamid agew aya. Tan pandien Mo ray utang mi, onung na panamaandi mi ed saray akautang ed sikami. Tan ag mo kami iter ya onabuloy ed tukso. Ilaban Mo kami ingen ed mauges. P: Ilaban Mo kami Katawan ……………… .ed isabi na Manangilaban min Hesukristo. K: Ta kayarian Mo so panarian, pakapanyari tan galang ed ando lan ando.

TANDAY KAREENAN P: Katawan a Hesukristo………………….. a diman Ka manayam ed ando lan ando. K: Amen. P: Say kareenan na Katawan so walad sikayo komun lawas. K: Ontan met ed sika. P: Maniiteran itayoy tanday kareenan.

PAMISAG NA TINAPAY

A: Korderoy Dios ya manamaandi kasalanay mundo, kasian Mo kami. Korderoy Dios ya manamaandi kasalanay mundo, kasian Mo kami. Korderoy Dios ya manamaandi kasalanay mundo, itdan Mo kami kareeenan.

KOMUNION (talimokor) P: Nia so Corderoy Dios ya manamaandi kasalanay mundo, mapalar iray atawag ed pandem To. K: Katawan ag ak onkanan mangakod Sika, balet diad sakey labat lan salitam onabig ak.

DASAL KAYARI KOMUNION (alagey) P: Mikasi itayo….. K: Amen.

RITO NA PANGISAMPUT (alagey)

P: Say Katawan so wala komun ed sikayo. K: Ontan met ed sika. P: Bendicionan kayo komuy Dios a makapanyarin amin: Say Ama, tan say Anak (+) tan say Espiritu Santo. K: Amen. P: Asumpal lay Misa, milay kareenan nen Kristo. K: Salamat ed Dios.

(Kantad pangisamput)