Oh, Pilipinas dalin min kagal-galang

Manlapud Wikipedia

Oh, Pilipinas,
Dalin min kagal-galang
Musia na dayat,
Ed dapit letakan

Simpey gayagan,
Panag-ugagepan day
Totoon lapag,
Ed dapit-seslekan.

Saray anak mo agda
Kawananen ya ibagat ed sika'y
Dilin bilay da no
Nakaukulay galang tan ka-inaoan

Diad palandey, lawak, taquel,
Dayat o no dia ed lawang
Sugbaen day patey ya andi
Dua-rua no sikay pan-sengegan.

Diad silong na laylay mo mankaka-sakey
Tan diad sika man-lingkor tan mangi-agel
Bangta dia'd akualan mo aneng-neng day silew
Diad akualan mo muet akuen day patey.