O Maria O Ligliwa

Manlapud Wikipedia

Refrain:

O Maria, O ligliwa tan Ina ya maaro
Tulongan mo ak, idalan mo ak
Ya onarap ed tawen.
Saray dayew mo, Maria
Diad mundo ipalapag
Say ngaran mon mapagalang
Bitlaen kon maranay.
O Maria…
Diad amin a kaatapan
Tan tukso na demonyo
Ampayam so kamareruak
Pian lawas natalo.
O Maria..
Sikay mananulong mi;
Sikay panilaloan.
Diad bilay tan diad patey
Ag mo kami paolian.
O Maria…