O Arin Manamalsa

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
O Arin manamalsa, Sikay igalang mi
Say bagat min pinalsa, nia isaklang mi
Komon ta sayan bagat, sikay napaliket
Tan kasalanay talba, perdonaen mo met.
Laman Mo insaklang Mo, Dalam interter Mo.
Ta pian say kasalanan, jesus paandien Mo
Onung ya nunoten mi, so impatey mod krus
Bilay mi isaklang min ami’d Sika Jesus.