Magano labat

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Salamat ed sikayon amin ya ondedengel ed siak
Siguro dakel so mangaabagey ed asagmak
Alagaren kon lanang so ebat ed insulat
Mangiter na liga, imis, tan ngarakngak!

Anto man so kuan mo, kakantyawan ak na tiki?
Agak pa unuugip na masakbay ed labi
Anggan off ak ed trabaho, agko ni asalsali
Lampas lay alas dose, say dalak abangon ni.

Agko amtan say dasel pisasalamat itan
Ed saray atateng tan abong ya binalegan
Ta naynay kon narerengel ed saray katooan
Ya no say anak mo bii, walay pambayar na utang.

Mataltalag la yan tradisyon ya tutumbuken
Karaklan na kalangweran walay dilin disposisyon
Aga labay na ateng, no say anak nanpakna
Anggan tumbukan mod kaban, makablos nin siansia.

Tua siguro tay kuan mon agko inim-imano
So saray "potential" ya walad abay ko
Masyadon preoccupied, busy ya lanang ed trabajo
Say dilin inkasiak so alingwanan ko.

Diad irap na bilay, sikay napilitan
No antoy priorities mo, sikatoy panseetan
Pigaray apaaral ko ya kakaanakan
Maong lanti no maabig so ibales dad kaonoran.

Manpatanir ak ya magano ta bakasyon ko natan
Onla ak ed Seattle ta manpabetel diman
Ompiano say swerte diman ko nagamuran
No ompawil ak sikayoy balitaan.

MD, salamat ed agmo isasawan oneebat
Panlikliketan ko no sikaray nababasak
Ompapawil iray Pangasinan ya salitak
Agla natan onkakawel so dilak.