Galin Amin

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Galin amin agagi, ya mangigalang ed Dios
Liket kumoy pantiponan. Galin amin agagi.
Puso tayoy lukasan, puso tayoy isaklang
Ed maaro ya Katawan. Galin amin agagi.
Say Dios natan kantaan, say Dios natan igalang
Liket kumoy pantiponan. Galin amin agagi.