Betbetan mo kari

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Agew na painawa, say ketab lay arap ko
Anapen koy ula-ulan makapaliket ed puso
Matalag lay MD, busy met la amo
Ed extra-curricular ya activities to.

Manong MD, alingwanan mo kami la amo
Pre-occupied ka la ed "balls" ya amamayo
Iyapag mo kami met ed satay oras mo
Labay min manbasa na dikay kanonotan mo.