Ave Maria

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ave Maria, napno ka’y grasya.
Say Katawan so wala ed sika.
Bendita kad biin amin tan
bendito so bungay eges mon si Jesus.

Santa Maria, Inay Dios,
pikasi mo kami ya managkasalanan,
natan tan naani ed oras na ipatey mi.
Amen.