Aninag ed ngarem

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

garekgek ed sanib
liket ed tambib
bosel na liga
tangkay na liwawa

kareenan so an-anapen
diyad kabutay o yuyem
malet ya imanuy masileng
marakel iray naseseleng

unsasabi lay ngarem
dakel so sasambuten
untan met iray nalibangan
atrasado la no naimasmasan