Adios

Manlapud Wikipedia
Adios O Reinay tawen
Inan ar-aroen
Marian mapagalang
Sikay pataniran.
Adios Inan malagak
Ina na Dios anak
Esposan mapangaro
Na Espiritu Santo.
Adios gayagay tawen
Ligliway maermen
Salimbeng day makabos
Adios, Adios, Adios.