ALAMINOS (anlong)

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ALAMINOS


Amianen a sagur diad luyag na Pangasinan

nandoroipo rayan karakel a katooan
Pangasinansi, Ilokano, kaZambalisan
nantutugyop lanti ra’n pinaleta’y paknaan.


Lega’y impilamanan da’d kabangon a baley

sipan da’y maong a pilimug ed balang sakey
anggaman nandoroma ra’d ugali tan aoey
ag ya’n balot akasbel ta aro’y amasakey.


Ag naulit, ag nabilang so kasinagman da

saray atateng min nankasakey nen immuna
pool, okol, eras tan sibletan ed linaoa
analonggaring ira’n anos so impangaya.


Mareen tan maliket so bilay da nen saman

kasumpalan na intetepel dan kasinagman
ateng mi’y makokoli’d anto man a kimeyan
matdem ya impanutek, maong ya mitambayan.


Irap man no inaoa no sikato’y kiratngan

taoir mi so anos tan linaoan sangkatpelan,
pananisian malmalet ed Aman lapua’y bilay
tan mabintan isip ya inteneb’d kairapan.


No anto ma’y kisagmaka’y bilay min taga-dia

et sungdoan min ilalo’y benbenbena’d linaoa
palapuen mi’d ugagep na bilay a maadia;
narateng mi komo’y kipasen a magayaga.


Onsulming ma’d sikami’y lames tan kalamangan

tan ikaindan mi so baley min inkianakan
dayeo o pilak ma’y itabon ed kalamanan
isempet min isempet, baley mi’y pangyapayan.


Sibeg, aro tan pankaoana’d sika, baley mi

so mamapabiskeg na linaoa tan nonot mi
Alaminos kan sempena’y dayeo tan galang mi
diad mablin akkualan mo’y bilay tan pateyan mi.