518 Rizal Street, Pozorrubio, Pangasinan

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Nanlapud impan-ugao tan impanbaleg.
Sica, sica so angited
Na puetang, pag-asa tan panangaro,
Sican dalin cod Pozorrubio.
Say abong con nan-irapan,
Ay-aysing, recuerdos tan anto ca man,
Diad puseg ta so nantequepan
Ag na-eqal angagano poolan.
Natan arawi man ed sica,
Oalad arom ya pasen la,
Pinab-pabli ta ca nin sincia,
Sacsaquey ya puso, siac tan sica.
Aquin casi ag da natalusan,
Siac ta sica, sacsaquey itan.
Ipa-onong da ac, iyarawi da ca,
Nasaquitan so puso tan dua!
Anggapo lay samit na panag-bilay
No nan-arawian ed sinansaquey,
Maong sirin ya say dala iter-ter
Parad dalin con bilay so caputer.
No say pana-ngaro ag da nalicna
Tan pana-ngasi anggapo’y importancia,
Oala sirin so nagawaan,
Parad dalin con bilay so caputer.
Sicaton parad totoon mapa-onong,
Maong ya mansalitan mandun-dunong,
Gabay da tan pan-arawian,
Aputer so anges balet aquilaban!