1 Saray Arari, Kapitulo 1

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Masikesiken lay Ari David. Ag la napepetangan so laman to anggan nanlalatup so iyooles dad sikato. Kanyan inkuan ed sikato na saray opisyal to, "Kagalang ya Ari, iyabuloy mon mananap kamiy marikit a nakaibam tan manasikasod sika. Ondokul ed abay mo, pian napetangan ka." Nananap ira ed intiron dalin na Israel na sake a magangganan marikit, et nalmo ray Abisag a taga Sunem. Inyakar da sirin ed ari. Ontan lay ganggana to, tan pinagaan tan inasikaso toy ari; balet ag inakdulan na ari.

Si Adonias ya anak di David tan Hagit et yogtan nen Absalom tan mapalaloy inkaguapo ton laki. Ag balut apampasnukan nen David, tan pirawat toy magmaliw ya ari. Angiparaan la na saray ikana ton karwahi tan saray kabayo tan limamplon lalaki a mangolup ed sikato. Akitongtong lad kinen Joab (a say ina to et si Sarvia) tan si Abiatar a pari, et inmabuloy iran tulongan da. Balet ag akigampid sikato si Sadoc a pari, si Benaya a lakin anak nen Jehoyada, si Natan a propita, si Simei, si Rei, tan saray umaantabay ed kinen David.

Aminsan ya agew, angibagat si Adonias na saray karniro, baka, tan pinataban kilaw na baka diad Oleg a Baton-Dampay ya asingger ed sobul na En-rogel. Binagaan tod sayan pista na bagat iray arum a lalakin anak nen David tan saray taga Juda ya opisyal na ari. Balet ag to binagaan si agi tod ina a si Solomon, si Natan a propita, si Benaya odino saray umaantabay na ari.

Insan linmay Natan ed kinen Bat-seba ya ina nen Solomon tan kuanto, "Ag mo ni nadngelan a si Adonias a lakin anak nen Hagit et ginawa toy sikaton dili ya ari? Ag ya kabat nen Ari David! No labay mon niagel so bilay mo tan say bilay na anak mon Solomon, gawam yan simbawak ed sika: Lakan tampol ed kinen Ari David tan tepet mod sikato, 'Ag mo ta sinambaan, Kagalang ya Ari, a si Solomon ya anak ko so onsalat ed sikan manari? Akin sirin et nagmaliw ya ari si Adonias?'" Insan inyarum nen Natan ya inkuan, "Legan mod satan a mitotongtong ed ari, onloob ak tan paneknekan koy ibabagam."

Kanyan linmay Bat-seba, ta pitongtongan toy ari diad dokulan to. Mataktakken lay ari, tan si Abisag a taga Sunem so manaasikasod sikato. Dinmakmomo si Bat-seba a pamagalang tod ari, insan tinepet na ari ed sikato, "Antoy labay mo?"

Inmebat, "Kagalang ya Ari, sinambaan mod ngaran na Katawan a Dios mo a si anak kon Solomon so onsalat ed sikan manari. Balet nagmaliw lan ari si Adonias, anggaman ya anggapoy pikakabat mo. Angibagat na amayamay a baka, insan to binagaan ed pista iray lalakin anak mo, si Abiatar a pari, tan si Joab a pangulo na saray sondalom, balet ag to binagaan si anak mon Solomon. Kagalang ya Ari, amin da ray totood Israel et sikay aalagaren dan mangibagad sikara no siopay manarin onsalat ed sika. No ag mo ya gawaen natan, kapatey mo siak tan si Solomon ya anak ko et nipasen kamin traidor."

Mitotongtong niy Bat-seba ed ari nen sinmabid palasio si Natan. Nibagad ari a sinmabiy propita Natan. Linmoob si Natan, insan dinmakmomod arap na ari. Insan inkuanto, "Kagalang ya Ari, imbawag mo la a si Adonias so onsalat ed sikan manari? Diad sayan agew, linman angibagat si Adonias na amayamay a baka, karniro, tan pinataban kilaw na baka, tan binagaan to ray lalakin anak mo, si Joab a pangulo na saray sondalom tan si Abiatar a pari. Diad sayan bekta, kaiba ran manaakan tan maniinom tan iyeeyag na saray kakaiba to, 'Andokey komun so bilay nen Ari Adonias!' Balet ag to ak binagaan, Kagalang ya Ari; ag to met binagaan si Sadoc a pari, si Benaya odino anggan si Solomon. Inabubonan mo ya kasi, Kagalang kon Ari, anta ag mo anggan imbaga ed saray opisyal mo no siopay manarin onsalat ed sika?"

Inkuanen Ari David, "Ibagam ed kinen Bat-seba ya ompawil diad abay ko" -et pinmawil si Bat-seba tan nanalagey ed arap na ari. Insan inkuan na ari ed sikato, "Sambaan kod sika, diad ngaran na mabilay a Katawan ya angekal ed siak ed amin a gunigon ko, a sumpalen ko natan imay sinambaan kod sika diad ngaran na Katawan a Dios na Israel a say anak mon Solomon so onsalat ed siak a manari."

Dinmakmomo si Bat-seba a pamagalang to tan kuanto, "Mambilay komun ed ando lan ando so Kagalang ya Ari!"

Insan ingganggan na ari, "Tawag yo ra dia di Sadoc, Natan, tan Benaya." Dinmago rad arap na ari, tan kuan na arid sikara, "Itagar yo ray opisyal ko, pakabayo yod dilin mulak si Solomon, tan olup yon onlad Gihon. Sikayon dua, Sadoc tan Natan, so manlana ed kinen Solomon a manari ed Israel. Insan yo paknulen so trumpita tan iyeyag yo, 'Andokey komun so bilay nen Ari Solomon!" Tombuk yon ompawil dia, tan kasabi to onirung lad tronok. Salatan to ak a manari, ta sikatoy pinilik a manoley ed Israel tan Juda."

"Nasumpal so labay mo," ebat nen Benaya "Abuloyan ya komun na Katawan a Dios mo. No kaonungay inkiwala na Katawan ed Kagalang ya ari, ontan met komun so kiwala tod kinen Solomon, tan gawaen ton maaligwas niy panoley to nen say sika."

Kanyan si Sadoc, si Natan, si Benaya, tan saray umaantabay na ari et pinakabayo ray Solomon ed mula nen Ari David, tan inolup dan linmad Gihon. Inala nen Sadoc so pananginan na larak na oliban inala tod Tuldan Ayamay Katawan, insan to nilanaay Solomon. Pinaknul day trumpita, tan ineyag na amin a totoo, "Andokey komun so bilay nen Ari Solomon!" Insan da tinombuk ed impawil to a maneeyag irad liket tan mantotogtog ira na saray plauta; diad kasil na ingal da, ayegyeg so dalin.

Nen nasusumpal lay Adonias tan saray bisita to a mansisilibra, nadngel day ingal. Nen nadngel nen Joab so trumpita, inkuanto, "Antoy kabaliksan na saman ya ingal ed siudad?" Mansasalita ni nen sinmabiy Jonatan a lakin anak nen Abiatar a pari. "Loob ka," kuanen Adonias. "Maung kan too - kanyan andi-duaruwan maung a balita so ipasabim."

"Andi, aliwan maung a balita," ebat nen Jonatan. "Ta say Kagalang ya Ari David et ginawa ton ari si Solomon. Imbaki ton mangolup ed sikato ira di Sadoc, Natan, Benaya, tan saray umaantabay na ari. Pinakabayo rad mula na ari si Solomon, insan diad Gihon di Sadoc tan Natan et nilanaan da a manari. Linma rad satan ed siudad, maneeyag-eyag ed liket iray totoo, tan natan wadman iran magolo-golon ingal lan ingal. Sikato man imay kadkadngel yon ingal. Si Solomon la natan so ari. Aliwan satan labat, linmad Kagalang ya Ari David iray opisyal to a mangilugay ed sikato tan kuanda, "Say Dios mo gawaen to komun si Solomon a bantug nen say sika, tan panoley to et maaligwas nen say impanoley mo.' Insan si Ari David a walad dokulan et tinmuek ya angigalang ed Dios, tan kuanto, 'Idayew tayoy Katawan a Dios na Israel, ta diad sayan agew ginawa toy sakey ed saray kabyangay pamilyak a manarin onsalat ed siak, tan inyabuloy ton anengneng ko nin agawa ya!'"

Insan tinmakot iray bisita nen Adonias, kanyan inmalagey iran amin tan nagsitaynan la ran amin. Diad gaway baleg a takot nen Adonias ed kinen Solomon, linmad Tuldan Ayamay Katawan tan pinmeket ed saray pinagkasaklur na altar. Nibagad Ari Solomon a si Adonias et antakot ed sikato tan akapeket ed saray pinagkasaklur na altar tan inkuanto, "Labay ko nin sambaan ed siak nen Ari Solomon ya ag to ak papatey."

Inmebat si Solomon, "No ipanengneng ton matoor ed siak, anggapoy maoges a nagawad sikato, balet no andi, nepeg a pateyen." Kanyan angibakiy Ari Solomon, na amaepas ed kinen Adonias. Linmad ari tan dinmakmomod arap to a pamagalang to, tan kuan na arid sikato, "Nayarian mo lay onsempet."