1 Nehemias

Manlapud Wikipedia
Ipapaisip ya buralen lan tampol so ayan bolong.
The reason given is "this article is literally copied from the PNPV Bible (Maung a Balita) published by the Philippine Bible Society, copyrighted 1983". If you disagree with its speedy deletion, please explain why on its talk page. If this page obviously does not meet the criteria for speedy deletion, or you intend to fix it, please remove this notice, but do not remove this notice from a page that you have created yourself.

Administrators, remember to check if anything links here and the page history (last edit) before deletion.

Sikato ray istoria na agawaan nen Nehemias alakin anak nen Hacalias.

Diad bulan na Kislev nen Kumaduanmploy taon na panooley nen Impirador Artajerjes, siak, si Nehemias, et wala ak ed manonan siudad na Susan. Si Hanani a sakey ed saray agagik a lalaki et sinmabia kaiba to ray pigaran lalaki a nanlapud Juda. Tinepetan ko ra na nipaakar ed saray Judion pinmawil manlapud nibantakan dan Babilonia tan say nipaakar ed Jerusalem. Imbaga rad siak a baleg so paniirap da ray akaligtar tan akapawil lad baley da; memelag-melagen met ira na saray totoon sangkaili a manaayam ed kaliber-liber da. Imbaga ra met ed siak ya ageba ni ray padir na Jerusalem tan ag ni apasimbalon nipaalagey iray puirtan apoolan. Nen nadngel ko ya, inmirung ak, insan ak nanakis.

Pigay agew ak a nanermen tan ag angan. Nampikasi ak ed Dios. "Katawan a Dios na Tawen! Matalonggaring ka tan nepeg kan takotan. Matoor kan mangaro tan susumpalen moy impisipanan mo ed saray mangarod sika tan mangoonur na saray ganggan mo. Imano mo ak pa, Katawan, tan talineng mo ak pa ed agew-labin pangipipikasik ed saray aripen mo a totood Israel. Ipatuak a nankasalanan kami, sikamin totood Israel. Nankasalanan ak tan saray lalakik. Maoges iray ginagawa mi sumpad sika tan ag mi inoonur iray ingganggan mo. Agmi inoonur iray bilin tan totontonen ya inter mod sikami diad panamegley nen Moises ya aripen mo. Nunot mo pa may inkuanmod kinen Moises: 'No aliwa kayon matoor ed siak, sikayon totood Israel, itaytayak ta kayod arum a bansa. Balet no ompawil kayod siak tan onuren yo ray ingganggan kod sikayo, papawilen ta kayod sayan pasen a pinilik a pangigalangan ed siak, anggaman ya ataytayak kayod inerman a sokung na mundo.'

"Katawan, sikara yay aripen mo, saray dilin totoom. Inyagel mo ra diad panamegley na baleg a pakayarim tan biskeg mo. Dengel mo natan so pikakasik tan saray pikakasi da ray arum ya ariripen mo a labay da kan pagalangan. Paaligwas mo ak pa natan, tan iyabuloy mon kasian ak na impirador."

Diad saraman ya agew siak so makaoley ed alak na impirador.