1 Esdras

Manlapud Wikipedia

Diad ononan taon na panooley nen Impirador Ciro ed Persia say Katawan pinatwa toy imbaga to diad panamegley nen propita Jeremias. Tinanggoyur toy Ciro ya ipaakseb toy onggendan a ganggan, paisulat to insan to paibandod inerman a pasen ed nanarian to:

"Sikato yay ganggan ne Ciro ya Impirador na Persia. Say Katawan a Dios na Tawen ginanggan to ak a manoley ed intiron mundo tan impalima tod siak so pangipaalagey na Timplon para sikato diad Jerusalem na Juda. Niwal komuy Dios ed sikayon amin a totoo to. Nepeg yoy onla ed Jerusalem na Juda, ta ipaalagey yo lamet so Timplo na Katawan, say Dios na Israel, say Dios a gagalangen ed Jerusalem. No walad saray totoo ton nibantak ed arum a bansa so mankaukolan na tulong ed ipawil da, saray kakaabay da so nepeg ya ontulong ed sikara. Nepeg da ran itdan na pilak tan balituk, saray abasto, tan saray ayayep. Nepeg da ran itdan met na saray bagat ya isaklang ed Timplo na Dios diad Jerusalem."

Lapud saya namparaan ya onlan mamaalagey lamet ed Timplo na Katawan ed Jerusalem iray pangulo na saray boleg ed tribu di Juda tan Benjamin, saray papari tan saray Levita, tan amin da ray tinenyeg na Dios so puso ra. Tinulongan ira na saray kaabay da diad impangiter dad sikara na saray ikakanan pilak, balituk, saray abasto, saray ayayep, saray arum a mabmablin kagawaan, tan saray bagat ya isaklang ed Timplo.

Inter nen Impirador Ciro ed sikara iray yaung tan saray kupa ya inaala nen Ari Nabucodonosor ed Timplo na Jerusalem tan iniiyan to ra ed timplo na saray diriyos to. Inyawat ira nen Ciro ed kinen Mitredates a makaoley ed saray kayamanan na ari. Inlista to ran amin nen Mitredates pian walay pakanengnengan nen Sesbasar a gobirnador na Juda. Saraya so niiter:

talomplon yaung a balituk a para saray bagat

sanlibon yaung a pilak a para saray bagat

duanplo tan siam ya arum a yaung

talomplon ankelag a yaung a balituk

apat lasus tan samploran ankelag a pilak a yaung

sanlibon arum ya ikakana

Aminamin, walay liman libo tan apat a lasus a yaung a balituk tan pilak tan saray arum a kagawaan ya inawit nen Sesbasar, nen sikato tan saray arum a nibantak a bansa et linma rad Jerusalem manlapud Babilonia.