1 Aggeo

Manlapud Wikipedia
Ipapaisip ya buralen lan tampol so ayan bolong.
The reason given is "this article is literally copied from the PNPV Bible (Maung a Balita) published by the Philippine Bible Society, copyrighted 1983". If you disagree with its speedy deletion, please explain why on its talk page. If this page obviously does not meet the criteria for speedy deletion, or you intend to fix it, please remove this notice, but do not remove this notice from a page that you have created yourself.

Administrators, remember to check if anything links here and the page history (last edit) before deletion.

Diad ononan agew na kumanem a bulan na kumadwan taon na panaari nen Dario ed Persia, say KATAWAN nansalita diad panamegley nen propita Aggeo. Say sinalita na KATAWAN et para si Zorobabel a gobirnador na Juda tan lakin anak nen Sealtiel, tan para si Josue a Pangulon Pari tan lakin anak nen Josadac.

Say KATAWAN a Makapanyarin-amin inkuantod kinen Aggeo, "Ibabaga na sarayan totoo ya aliwan sikato ya niy manepeg a panaon a pamaalagey lamet ed Timplo." Insan inkuan na KATAWAN ed saray totoo diad panamegley nen propita Aggeo, "Totook, akin et manaayam kayod mararakep ya abung, balet palpaolyan yon aderal-deral so Timplok? Ag yo ta nanaimanoy nagagawad sikayo? Nantanem kayoy dakerakel, balet dagdaiset so naani yo. Walay nanaakan yo, balet ag kayo napepesel. Walay nanainom yon alak, balet ag kayo napepenek! Walay ikakawes yo, balet ag napepetangan so laman yo. Ag makagenap a pambilay so nanaanap da ray kumikimey a miuupa. Ag yo amtay makasengeg no akin onyay nagagawa? Laka yo lad kapokdulan ta mangala kayoy kiew, tan ipaalagey yo lamet so Timplo; diad satan siak so napaliket tan nagalang ak onung na manepeg a kigalang ko.

"Nanilalo kayon maani na dakerakel, balet dagdaiset so naani yo. Et nen insempet yo ray naani yo intitikyab ko ra. Akin et onmay ginawak? Lapud apaolyan ya adera-deral so Timplok; inarap yon kikimeyan so dilin kaabungan yo. Sikato yay makasengeg ya anggapoy onterter ya oran tan anggapoy ontubon tanaman. Anggapoy pateterteren kon oran ed dalin-diad kapokdulan, diad kaalogan, diad kaubasan, tan diad kaolibaan-diad amin a tanaman ed dalin, diad saray totoo tan saray ayayep, tan diad amin a bengatlan labay yon pabalegen."

Insan si Zorobabel, tan si Josue, tan amin da ray totoon sinmempet a nanlapud inkibantak ed Babilonia inonur day imbagad sikara na KATAWAN a Dios da. Tinmakot ira tan inonur day propita Aggeo ya ibabaki na KATAWAN: "Siak so nakaiba yo-satan so sipan ko." Pinabiskeg na KATAWAN so linawa na balang sakey ed sikara a mangipaalagey lamet ed Timplo: si Zorobabel a gobirnador na Juda; si Josue a Pangulon Pari, tan amin a totoon sinmempet a nanlapud inkibantak dad arum a bansa. Inggapo ray impankimey da ed Timplo na KATAWAN a Makapanyarin-amin a Dios da, nen kumaduamplo tan apat na kumanem a bulan na kumadwan taon na panaari nen Dario.