Salve kay Dios

From Wikipedia
Jump to: navigation, anapen

Salve kay Dios, Reyna tan Inay panangasi! Sikay kabilayan mi! Sikay karambaan mi. Sikay panilaloan mi, Salve kay Dios! Sikay tawtawagen mininpaliis kami ya anak nen Eba. Sikay pandageyeman min Katawan, a mangiesel ed sikami; ilingay Mo pad sikamiy matam atan a mapangasi, tan naani no nayari lay inkialis min ya, ipanengneng Mod sikamiy Jesus benditoy bongay eges mo. A, mapangasi, A mapangaro, A makaramban, Marian Bierhen lawas.