Dasal nen San Francisco

From Wikipedia
Jump to: navigation, anapen

Katawan, gawam ak ya instrumento na kareenan Mo;
diad walay busol, pantanem mo ak ya panangaro;
diad walay sugat, perdona;
diad walay panduarowa, pananisia;
diad walay sayem, ilalo;
diad walay bilonget, liwawa;
san diad walay ermen, gayaga.

Makapanyarin Maistro,
abuloyan mo ak ya ag ko anapen so ligligwaen ak ensay manligligwa ak;
so talosan ak ensay mantalos ak;
so aroan ak ensay mangaro ak;
lapur diad pangiiter kanyan makakaawat tayo,
diad panpeperdona kanyan napeperdona tayo,
san diad ompapatey kanyan iyaanak tayo ed Andi-anggaan ya Bilay.

Amen.